Volg ons

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. iGolf: iGolf is een handelsnaam van Golflink B.V. statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54370493;
b. Klant: de natuurlijke persoon die via de website met iGolf een overeenkomst is aangegaan tot het gebruik van de website en diensten van iGolf;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen iGolf en Klant;
d. Dienst: de dienst(en) die iGolf in het kader van de overeenkomst aan de klant levert;
e. Website: de website(s) die door iGolf wordt beheerd en waarvan Klant gebruik kan maken;
f. iGolf Partner: Golfaccommodaties die met iGolf samenwerken.
g. iGolf Evenement: een activiteit of actie die iGolf organiseert.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle diensten die worden, of in de toekomst worden, aangeboden door iGolf. Deze Algemene Voorwaarden gelden voorts voor iedere Overeenkomst tussen iGolf en Klant waarop iGolf deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. iGolf en Klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid voor links op de Website

3.1 De Website kan links bevatten naar websites van derden. iGolf kan geen permanente controle uitoefenen op websites die zij niet zelf beheert, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. iGolf wijst iedere aansprakelijkheidstelling voor websites die niet door iGolf worden beheerd uitdrukkelijk af.

Artikel 4 Prijzen en prijsverhoging

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn prijzen in de door iGolf gedane aanbiedingen inclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

4.2 iGolf is gerechtigd tijdens de looptijd van een Overeenkomst de prijzen tussentijds te verhogen of verlagen, met inachtneming van een redelijke termijn. Indien iGolf overgaat tot het verhogen van de prijs, is Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden op de dag dat de prijsverhoging ingaat.

4.3 Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de wet of een andere overheidsmaatregel, zoals een verhoging van de btw, dan geeft een dergelijke prijsverhoging Klant niet het recht op de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Registratie en totstandkoming van de Overeenkomst

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de Website van iGolf dient Klant zich te registreren. Registratie is kosteloos. Registratie geschiedt door middel van het invullen van het online registratieformulier. Door de registratie te verzenden heeft Klant deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd.

5.2 Alle gegevens die Klant tijdens de registratie aan iGolf verstrekt dienen juist en volledig te zijn.

5.3 De overeenkomst komt tot stand nadat Klant van iGolf een e-mail heeft ontvangen waarin de registratie wordt bevestigd.

5.4 Nadat de registratie krachtens artikel 5.3 is uitgevoerd, kan Klant via zijn account op de Website een profiel aanmaken.

5.5 Klant heeft een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee hij kan inloggen op de Website. De gebruikersnaam en het wachtwoord die nodig zijn om in te loggen zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. iGolf kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inlogcodes van Klant.

Artikel 6 Account

6.1 Via zijn account kan Klant zijn persoonlijke gegevens wijzigen.

6.2 Het is Klant niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.

6.3 Het is Klant niet toegestaan een account aan te maken voor een ander persoon, tenzij deze persoon daar uitdrukkelijk vooraf toestemming voor heeft gegeven.

6.4 Wanneer een Klant langer dan 1 jaar geen gebruik heeft gemaakt van zijn account, dan kan het account door iGolf op inactief worden gezet.

Artikel 7 Rechten & verplichtingen van de klant

7.1 Klant dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien Klant deze verplichting niet nakomt, is iGolf gerechtigd de Dienst voor Klant op te schorten of te beëindigen, zonder dat iGolf daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Klant.

7.2 Klant is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is voor een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door iGolf te leveren Dienst. Klant vrijwaart iGolf voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

7.3 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van Klant, dan is iGolf gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal iGolf haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

7.4 Klant dient in overeenstemming te handelen met de door iGolf neergelegde regels en overige aanwijzingen die niet in deze voorwaarden zijn neergelegd, maar op enige andere wijze aan Klant worden medegedeeld.

7.5 Het is Klant niet toegestaan de dienst commercieel te exploiteren.

7.6 Klant dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding, die nodig zijn om toegang te krijgen tot de door iGolf geleverde Dienst.

7.7 Alle gegevens die Klant bij zijn profiel plaatst, dienen volledig te zijn en overeen te stemmen met de waarheid.

7.8 Klant is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account door te geven.

7.9 Klant vrijwaart iGolf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met het gebruik van de Website door Klant schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.

7.10 Het is Klant niet toegestaan zich bij het gebruik van de website voor te doen als een ander persoon.

7.11 Klant dient zorgvuldig om te gaan met zijn persoonlijke gegevens.

7.12 Klant zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden/publiceren/bekendmaken/toegankelijk maken die:

a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de rechten van derden schenden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e. (seksueel) intimiderend is, ethisch onverantwoord is, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting aanzet tot discriminatie.

7.13 Het is Klant niet toegestaan de website en/of de dienst op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van iGolf of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere klanten van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

7.14 Indien Klant handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel, dan is iGolf gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden en dient Klant alle schade aan iGolf te vergoeden die iGolf lijdt doordat Klant in strijd heeft gehandeld met het genoemde in dit artikel.

Artikel 8 Rechten & verplichtingen van iGolf

8.1 iGolf is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die door Klant aan iGolf zijn verstrekt.

8.2 iGolf zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de klant.

8.3 Het is iGolf toegestaan om zonder aankondiging de Dienst te wijzigen.

Artikel 9 Het gebruik van de website

9.1 Het account is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik van individuele klanten en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

9.2 Het maken van reclame voor andere websites, diensten of producten is niet toegestaan. Het is Klant verboden om zonder toestemming van iGolf reclame, merknamen of links naar websites in zijn profiel of op de website te plaatsen.

9.3 iGolf heeft het recht om informatie van de Website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de Website.

9.4 Over uitslagen van prijsvragen e.d. wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de Website (incl. standaardaanpassingen en updates), databanken, documentatie, apparatuur of materialen komen uitsluitend toe aan iGolf.

10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten van iGolf opgesteld of ter beschikking gesteld aan Klant in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij iGolf of haar licentiegevers.

10.3 Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door iGolf geleverde of ter beschikking gestelde Dienst, is slechts toegestaan met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van iGolf.

Artikel 11 Boekingen en betaling

11.1 Indien Klant gebruik wil maken van de speciale tarieven voor starttijden op de iGolf Partnerbanen, dan dient Klant de kosten vooraf te voldoen aan iGolf.

11.2 Betaling van via de Website kan op de volgende wijzen geschieden:

a. via iDEAL of Bancontact:

b. via vooraf ingekochte credits;

c. via een tegoed in de Wallet van Klant

11.3 Klant ontvangt een voucher als betalingsbewijs via het door Klant in het profiel opgegeven e-mailadres. 

11.4 Een via iGolf betaalde starttijd is definitief. Bij annulering vindt geen restitutie plaats, tenzij er bij de boeking een annuleringsverzekering is afgesloten. 

11.5 Indien een annuleringsverzekering is afgesloten, kan een via iGolf betaalde starttijd worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan de starttijd. Het volledige bedrag wordt dan in Wallet van Klant geplaatst.

11.6 Klant kan te allen tijde een verzoek indienen tot uitbetaling van het tegoed in de Wallet, op een door Klant aan te geven bankrekening. iGolf kan hiervoor administratiekosten in rekening brengen.

11.7 Klant is gerechtigd om via iGolf een starttijd voor meerdere personen af te rekenen, mits Klant zelf ook tot deze personen behoort.

Artikel 12 iGolf Evenementen

12.1 Indien Klant een iGolf Evenement bijwoont accepteert Klant de opgestelde en gecommuniceerde speciale voorwaarden voor het evenement.

Artikel 13 Klachten

13.1 Klachten over de Website of over de Dienst kunnen worden gemeld bij:

iGolf

c/o Golflink B.V.
Postbus 289
2650 AG Berkel en Rodenrijs
e-mail info@igolf.nl

13.2 Klachten worden door iGolf binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal Klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Klant is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van de Dienst. iGolf is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant heeft toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens het uitvoeren van handelingen die op de Website staan vermeld dan wel tijdens het gebruiken van materialen die op de website staan vermeld.

14.2 De inlichtingen en diensten die op de Website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of typfouten bevatten. Alle informatie en gegevens op de Website zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat er op de Website onjuistheden en/of onvolkomenheden staan. iGolf is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het gebruik maken van de Website alsmede technische storingen.

14.3 iGolf garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. iGolf streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.

14.4 iGolf is niet aansprakelijk voor de schade die Klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van iGolf onredelijk lang is.

14.5 iGolf is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de klant heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij iGolf aantoonbaar tekort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.

14.6 iGolf is niet verantwoordelijk voor teksten, beeldmateriaal, gegevens of bestanden die door andere klanten op de website zijn geplaatst.

14.7 iGolf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

14.8 Indien iGolf aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van iGolf jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de daadwerkelijk door de klant aan iGolf betaalde vergoedingen.

14.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van iGolf of haar ondergeschikten.

Artikel 15 Beveiliging en internet

15.1 iGolf zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens. 

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij Klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

17.2 Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst in der minne te schikken.

17.3 Op elke overeenkomst tussen iGolf en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 

Ook lid worden van de leukste golfcommunity van Nederland?

Meld je gratis aan